Montaż zaworów zwrotnych

Warto wiedzieć » Instrukcje » Montaż zaworów zwrotnych

ZAWORY ZWROTNE MIĘDZYKOŁNIERZOWE  PŁYTKOWE Serie: GA GB GN GT GH

 

Instrukcja przechowywania i montażu.

 

 1. WSTĘP

Instrukcja ta jest przeznaczona jako pomoc przy magazynowaniu, instalacji i obsłudze zaworów zwrotnych , międzykołnierzowych w standardowych zastosowaniach.

 

 1. MAGAZYNOWANIE

 1. Uwagi i okresy serwisowe:

 • Zawory należy przechowywać w pomieszczeniach magazynowych suchych i czystych zabezpieczających produkt przed działaniem warunków atmosferycznych jak woda, piasek, itp.

 1. Obsługa serwisowa podczas magazynowania:

 • Należy dokonywać okresowych inspekcji powierzchni wewnętrznych w celu sprawdzenia ich czystości i ewentualnych uszkodzeń,

 • Rdzę i kurz należy usunąć w odpowiedni sposób.

 1. INSTALACJA

 1. Informacje i uwagi przed instalacją:

 • Rury muszą być wolne od naprężeń,

 • Rury muszą być wyczyszczone strumieniowo z brudu i zanieczyszczeń, które mogłyby uszkodzić uszczelnienia,

 • Przed montażem należy sprawdzić czy prędkość przepływu w rurociągach nie przekraczają maksymalnych zalecanych dla zaworów:

Dla płynów - 5m/s

Dla gazów - 25m/s

 1. Instalacja zaworów

 • Zawory zwrotne przeznaczone są do zabudowy międzykołnierzowej.

 • Dowolna pozycja montażu.

  • Do poprawnego montażu należy użyć odpowiednich śrub, nakrętek i uszczelek. Nakrętki dociągać krzyżowo.

  • Zabrania się używania uszczelek spiralnych (spirometalicznych)

  • Zawór należy wstawić pomiędzy kołnierze tak aby dysk uchylał się się w kierunku zgodnym z kierunkiem przepływu medium.

 

 1. DZIAŁANIE

Otwarcie zaworu odbywa się poprzez przesunięcie dysku na skutek różnicy ciśnień..

 

 1. SERWISOWANIE

UWAGA: przed rozpoczęciem naprawy upewnij się, że nie ma ciśnienia w instalacji.

 

Przy prawidłowej eksploatacji zawór nie wymaga smarowania elementów wewnętrznych ani żadnej innej obsługi. W przypadku dokonania inspekcji lub usunięcia usterki obsługi może dokonać osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, która zapoznała się z niniejszą instrukcją.

 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZY DEMONTAŻU ZAWORU Z INSTALACJI

 

- Przed demontażem zaworu z instalacji należy odciąć zasilanie na rurociągu i zdrenować instalację .

UWAGA:Przy demontażu zaworu z instalacji z medium agresywnym, toksycznym lub łatwopalnym należy przedsięwziąć dodatkowe środki ostrożności:

- ubrać stosowne środki ochronne adekwatne do medium jak okulary, rękawice, fartuch itp.

- zabezpieczyć łatwy dostęp do bieżącej wody i środków gaśniczych.

 

 1. TESTY

Po zamontowaniu zaworu sprawdzić poprawność działania zaworu

 

 

80-314 Gdańsk
Al. Grunwaldzka 303

Tel.: 58 520 81 62
Tel.: 58 340 38 17
Fax: 58 765 11 21

e-mail: info@baltina.com.pl